Friday, October 31, 2008

HINT FINAL EXAM 4P, 3P, TMS, TMP

Hint TMP2013

1. PCK (Teacher knowledge)

 • diagram
 • intersection

2. mathematic definition

 • Study of pattern
 • Study of art

3. learning theories – 5 theories

 • Jean piaget : focus on learning n cognitive
 • Jerome : learning n cognitive
 • Zoltan : direct object

4. teaching method & strategy – use table, graph

 • Inductive, deductive (definition, example)

5. cooperative learning

 • Definition
 • Complex – STAD, JIGSAW
 • Structured

6. thinking skill

 • Left brain. Right brain. HOKA & HOKI
 • Example
 • Categorizing

7. constructivism

 • Method
 • Definition

8. problem solving

 • Inductive & constructivism
 • Polya model (4 steps)

9. multiple Intelligence

 • 8 multiple

HINT TMS 3033

1. point estimate / confident interval

 • Explain concepts / calculation

2. testing of hypothesis, p-value, confidence interval

 • Stating & defining term, calculation

3. teting of diff. between two population

 • Stating diff bet two pop.
 • Testing equality of variance, testing difference

4. chi-square : goodness of fit test / test for independence / homogeneity

 • Explain concepts
 • Testing hypothesis

5. one way / two way ANOVA

 • Describing concepts
 • Analysis data using one & two way

6. correlation/ regression

 • Explain concept / term
 • Calculation involving test of significant for the correlation coef. ( testing the ability of the regression model.

HINT TMK 2043

1. linear model

2. nonlinear model : spread of disease

3. solving higher order ODE : use any method

4. spring mass system, circuit

5. laplace transform / inverse

Hint subjek KPN 2043

Bab 1 (4 soalan)

1. definisi

2. peringkat 1 proses penilaian

3. apa teknik pengumpulan maklumat

(jwpn berkisar kepada formatif & sumatif)

· maksud & penggunaan formatif/sumatif.

4. alat2 mengumpul maklumat (ujian. Soal selidik, anekdot, senarai semak)

5. tgk skala pengukuran

Bab 2 (6 soalan)

1. klasifikasi ujian

· 2 kump-klasifikasi ujian (kuasa) – ukur kebolehan pelajar w/p diberi masa berlebihan.

· Kelajuan

· Diagnosis

2. jenis2 ujian

· tumpuan pada ujian pencapaian & kecerdasan

· ujian diagnosis

· ujian aptitude

· ujian sumatif & formatif

· rujuk norma & criteria

· ujian objektif, subjektif

· ujian daya kepantasan

Bab 3: Taksonomi Bloom (3 item)

 • pengasas
 • tahun berapa diperkenalkan
 • apa sebenarnya yang ada dalam taksonomi
 • apa yg nak dibawa oleh taksonomi
 • apakah domain TB . (kena beza tiap satu)
 • apa JPU & tujuan
 • bentuk JPU & pembinaan JPU

Bab 4 : (penggubalan item) – 4 soalan

1. langkah2 penggubalan item

2. penggubalan item objektif – step

- bagaimana menggubal soalan subjektif & objektif

Bab 5 (7 item)

3 item berkait dengan konsep kebolehpercayaan

1. uji ulang uji

2. ujian bentuk setara

3. fakta2 yg boleh mempengaruhi kebolehpercayaan

3 item berkait kesahan

1. evidence2 kesahan : kand.&criteria

2. faktor2 yg mempengaruhi kesahan

3. keobjektifan – maksud, apa keperluan

4. mengapa keobjektifan perlu dalam membina ujian

Bab 6 ( 6 item)

· konsep pengiraan & keg.taburan kekerapan, ogif, polygon, percentile + pangkatan, mod+min+median, sisihan piawai + julat

3 item berkaitan skor z & skor t

1. graf normal, dimana duduk z n t

2. apakah kegunaan skor z & t

3. kena tahu, membandingkan apakah kegunaannya

Bab 7 : pemarkahan & p'gredan ( 3item)

· soalan berkaitan holistic & analitik

· rujukan norma & criteria

Bab 8 : analisis item

1. Indeks kesukaran

2. indeks diskriminasi – beza kedua2 & kegunaannya

3. keberkesanan pengganggu / pengacau

-apakah ciri2 nak jadi pengacau yg berkesan

Bab 9 (pentaksiran alternatif)

1. persembahan & autentik – konsep&definisi

2. langkah2 untuk melaksanakannya supaya penilaian x bias

3. apakah penskoran u dikenalpasti boleh diberikan kpd persembahan

portfolio

1. definisi

· penggunaan

· langkah2 utama untuk membuat portfolio

· bagaimana nak bagi skor kepada hasil kerja portfolio

Bab 10 : pelaporan kemajuan pelajar ( 1 item )

 • Tujuan
 • Ciri2 pelaporan yg baik
 • Kaedah pelaporan –abjad & tulisan ( kebaikan & keburukan )

*bab ni senang-fokus pada 3 mainpoint- tujuan. Criteria, kaedah (so, better bace semua untuk faham)

Bab 11 : Teori Lateral (2item)

1. pengenalan – bila diperkenalkan : jwpn- 1985

2. sape yg perkenalkan

3. perbezaan ant. IRT & klasik

4. p'gunaan asas yg patut ada : 3 model (apa elemen2nya)

· teks, kesukaran, diskriminasi* Selamat menempuh ikhtibar...


(Klik untuk baca selanjutnya)
Related Posts with Thumbnails

DOWNLOAD BAHAN ILMIAH

حيا بالعربية

محادثة
@ يـَــا عـَــائِــشـَــة ُ، هـَـٰــذِهِ صـَــدِيـْــقـَــتـِــى خـَــدِيـْــجـَــة

@ Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.

& أ َهـْــلاً وَسـَــهـْــلاً، كـَــيـْــفَ حـَــالـُــكِ يـَــا خـَــدِيـْــجـَــة

& Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?

@ أ َنـَــا بـِــخـَــيـْــر ٍ اَلـْــحـَــمـْــدُ لـِــلـَّــه، وَمـَــا اسـْــمُــكِ؟

@ Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?

& إ ِسـْــمـِــى مـَــرْيـَــمُ بـِــنـْــت ُ الـْــحـَــاج ِ حـَــسـَــنْ

& Nama saya Maryam binti Haji Hasan.

@ مـَــا شـَــاءَ الله إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، أ َيـْــن َ تـَــسـْــكـُــنـِــيـْــن َ يـَــا مـَــرْيـَــمُ؟

@ Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?

& أ َسـْــكـُــن ُ فـِى رَقـْــم ِ ٤٨ مـِــنْ شـَــار ِع ِ مـِــيـْــلاَوَاتـِــىْ

& Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.

@ إ ِذ َن ْ بـَــيـْــتـُــكِ قــَــر ِيـْــبٌ مـِــنْ هـُــنـَــا

@ Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.

& أ َجـَــلْ، مـِــائَــتـَــان ِ وَخـَــمـْــسـُــوْن َ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا

& Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.

@ هـَــلْ تـَــسـْــمـَــحـِــيـْــن َ لـِــى بـِــز ِيـَــارَتـِــكِ يـَــا مـَــرْ يـَــمُ؟

@ Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?

& بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

& Dengan segala senang hati.

MARI BELAJAR BAHASA ARAB =)

BERSAMA MYKRK

ARAB MADINAH

ARAB INDO