Saturday, January 26, 2008

BERCOUP;E BUKAN BUDAYA UMAT ISLAM YANG BERIMAN

BERCOUPLE BUKAN BUDAYA UMAT ISLAM YANG BERIMAN

BERCOUPLE,setiap kali kita mendengarnyaakanterlintas di benak kita sepasang insan yangsedang mabuk cinta dan dilandaasmara. Salingmengungkapkan rasa sayang serta rindu, yangkemudiannya memasuki sebuah bidukpernikahan.Lalu kenapa harus dipermasalahkan? Bukankahcinta itu fitrah setiap anak adam?Bukankah setiaporang memerlukan masa penyesuaian sebelumpernikahan?

CINTA, Fitrah Setiap Manusia,MANUSIA diciptakan oleh ALLAH SWT denganmembawa fitrah (insting) untuk mencintailawanjenisnya. Sebagaimana firman-NYA; Dijadikanindah pada (pandangan) manusia kecintaankepada apa-apa yang diingini, iaituwanita-wanita,anak-anak, harta yang banyak dari jenisemas,perak, kuda pilihan, binatang-binatangternak dansawah lading.

Itulah kesenangan hidup didunia,dan di sisi ALLAH lah tempat kembaliyang baik(Syurga). (Ali Imran: 14).Berkata Imam Qurthubi: ALLAH SWT memulaidengan wanita kerana kebanyakan manusiamenginginkannya, juga kerana merekamerupakanjerat-jerat syaitan yang menjadi fitnahbagi kaumlelaki, sebagaimana sabda RasulullahSAW;
Tiadalah aku tinggalkan setelahkuselainfitnah yang lebih berbahaya bagi lelakidaripadawanita. (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim,Tirmidzi,Ibnu Majah)

Oleh kerana cinta merupakan fitrahmanusia, makaALLAH SWT menjadikan wanita sebagaiperhiasandunia dan nikmat yang dijanjikan bagiorang-orangberiman di syurga dengan bidadarinya.Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a. berkata;
Rasulullah SAW bersabda; Dunia ini adalahperhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalahwanita yang solehah. (Hadis Riwayat Muslim,NasaI, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi)ALLAH berfirman; Di dalam syurga-syurgaitu adabidadari-bidadari yang baik-baik lagicantik-cantik.(ar-Rahman: 70)

Namun, Islam tidak membiarkan fitnah itumengembara tanpa batasannya. Islam telahmengatur dengan tegas bagaimana menyalurkancinta, juga bagaimana batasan pergaulanantaradua insan berlawanan jenis sebelumnikah, agarsemuanya tetap berada pada landasanetika dannorma yang sesuai dengan syariat.

ETIKA PERGAULAN DAN BATAS PERGAULAN DIANTARA LELAKI DAN WANITA MENURUT ISLAM.

1.Menundukkan pandangan:
ALLAH memerintahkan kaum lelaki untukmenundukkan pandangannya, sebagaimanafirman-NYA; Katakanlah kepada laki-laki yangberiman: Hendaklah mereka menahanpandangannya dan memelihara kemaluannya.(an-Nuur: 30)Sebagaimana hal ini juga diperintahkankepadakaum wanita beriman, ALLAH berfirman; Dankatakanlah kepada wanita yangberiman: Hendaklah mereka menahanpandangannya dan memelihara kemaluannya.(an-Nuur: 31)

2.Menutup Aurat;
ALLAH berfirman dan jangan lah merekamennampakkan perhiasannya, kecuali yangbiasanampak daripadanya. Dan hendaklah merekamelabuhkan kain tudung ke dadanya.(an-Nuur: 31)Juga Firman-NYA; Hai nabi, katakanlah kepadaisteri-isterimu, anak-anak perempuanmudan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah merekamelabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuhmereka.Yang demikian itu supaya mereka lebih mudahdikenali, kerana itu mereka tidakdiganggu.
DanALLAH adalah Maha Pengampun lagi MahaPenyayang. (an-Nuur: 59).Perintah menutup aurat juga berlaku bagisemuajenis. Dari Abu Daud Said al-Khudri r.a.berkata:Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seseoranglelaki memandang aurat lelaki, begitujuga denganwanita jangan melihat aurat wanita.

3.Adanya pembatas antara lelakidengan wanita;
Kalau ada sebuah keperluan terhadap kaumyangberbeza jenis, harus disampaikan daribalik tabirpembatas.Sebagaimana firman-NYA; Dan apabila kalianmeminta sesuatu kepada mereka (para wanita)maka mintalah dari balik hijab.(al-Ahzaab: 53)

4.Tidak berdua-duaan Di Antara LelakiDan Perempuan;
Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Saya mendengarRasulullah SAW bersabda: Janganlah seoranglelaki berdua-duaan (khalwat) dengan wanitakecuali bersama mahramnya. (Hadis RiwayatBukhari & Muslim)Dari Jabir bin Samurah berkata;Rasulullah SAWbersabda: Janganlah salah seorang darikalianberdua-duan dengan seorang wanita, keranasyaitan akan menjadi ketiganya. (HadisRiwayatAhmad & Tirmidzi dengan sanad yang sahih)

5.Tidak Melunakkan Ucapan(Percakapan):
Seorang wanita dilarang melunakkan ucapannyaketika berbicara selain kepada suaminya.FirmanALLAH SWT; Hai isteri-isteri Nabi, kamusekaliantidaklah seperti wanita yang lain, jika kamubertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalamberbicara (berkata-kata yang menggoda)sehinggaberkeinginan orang yang ada penyakit didalamhatinya tetapi ucapkanlahperkataan-perkataanyang baik. (al-Ahzaab: 32)

Berkata Imam Ibnu Kathir; Ini adalahbeberapaetika yang diperintahkan oleh ALLAHkepada paraisteri Rasulullah SAW serta kepada parawanitamukminah lainnya, iaitu hendaklah dia kalauberbicara dengan orang lain tanpa suaramerdu,dalam pengertian janganlah seorang wanitaberbicara dengan orang lain sebagaimana diaberbicara dengan suaminya. (Tafsir IbnuKathir3/350)

6.Tidak Menyentuh Kaum BerlawananJenis;
Dari Maqil bin Yasar r.a. berkata;Seandainyakepala seseorang ditusuk dengan jarumbesi itumasih lebih baik daripada menyentuh kaumwanitayang tidak halal baginnya. (Hadis HasanRiwayatThabrani dalam Mujam Kabir)Berkata Syaikh al-Abani Rahimahullah; Dalamhadis ini terdapat ancaman kerasterhadap orang-orang yang menyentuh wanita yang tidak halalbaginya. (Ash-Shohihah 1/448)

Rasulullah SAWtidak pernah menyentuh wanita meskipun dalamsaat-saat penting seperti membaiat dan lain-lainnya. Dari Aishah berkata; Demi ALLAH,tangan Rasulullah tidak pernah menyentuhtanganwanita sama sekali meskipun saat membaiat.(Hadis Riwayat Bukhari)Inilah sebahagian etika pergaulan lelakidan wanitaselain mahram, yang mana apabila seseorangmelanggar semuanya atau sebahagiannya sajaakan menjadi dosa zina baginya, sebagaimanasabda Rasulullah SAW;
Dari Abu Hurairahr.a. dariRasulullah SAW bersabda: SesungguhnyaALLAH menetapkan untuk anak adam bahagiannyadari zina, yang pasti akan mengenainya.Zina matadengan memandang, zina lisan denganberbicara,sedangkan jiwa berkeinginan serta berangan-angan, lalu farji yang akan membenarkan ataumendustakan semuanya. (Hadis RiwayatBukhari,Muslim & Abu Daud)

Padahal ALLAH SWT telah melarang perbuatanzina dan segala sesuatu yang boleh mendekatikepada perbuatan zina. Sebagaimana Firman-NYA; Dan janganlah kamu mendekati zina,sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatanyang keji dan jalan yang buruk.(al-Isra: 32)

Hukum Bercouple

SETELAH memerhatikan ayat dan hadistadi, makatidak diragukan lagi bahawa bercoupleitu haram,kerana beberapa sebab berikut:

1.Orang yang bercouple tidak mungkinmenundukkan pandangannya terhadapkekasihnya.

2.Orang yang bercouple tidak akanboleh menjaga hijab.

3.Orang yang bercouple biasanyasering berdua-duaan dengan pasangankekasihnya, baik di dalam rumah atau diluar rumah.

4.Wanita akan bersikap manja danmendayukan suaranya saat bersama kekasihnya.

5.Bercouple identik dengan salingmenyentuh antara lelaki dan wanita,meskipun ituhanya berjabat tangan.

6.Orang yang bercouple, bolehdipastikan selalu membayangkan orang yangdicintainya.Dalam kamus bercouple, hal-hal tersebutadalahlumrah dilakukan, padahal satu hal sajacukupuntuk mengharamkannya, lalu apatah lagikesemuanya atau yang lain-lainnya lagi?

Fatwa UlamaSyaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaiminditanyatentang hubungan cinta sebelum nikah.Jawab beliau; Jika hubungan itu sebelumnikah,baik sudah lamaran atau belum, maka hukumnyaadalah haram, kerana tidak bolehseseorang untukbersenang-senang dengan wanita asing (bukanmahramnya) baik melalui ucapan, memandang,atau berdua-duaan.

SebagaimanaRasulullah SAWbersanda: Janganlah seorang lelakibedua-duaandengan seorang wanita kecuali ada bersama-sama mahramnya, dan janganlah seseorangwanita berpergian kecuali bersama mahramnya.Syaikh Abdullah bin abdur Rahman al-Jibrinditanya; Jika ada seseorang lelaki yangberkoresponden dengan seorang wanita yangbukan mahramnya, yang pada akhirnya merekasaling mencintai, apakah perbuatan ituharam?Jawab beliau; Perbuatan itu tidakdiperbolehkan,kerana boleh menimbulkan syahwat di antarakeduanya, serta mendorongnya untukbertemu danberhubungan, yang mana koresponden semacamitu banyak menimbulkan fitnah dan menanamkandalam hati seseorang untuk mencintaipenzinaanyang akan menjerumuskan seseorang padaperbuatan yang keji, maka dinasihatikepada setiaporang yang menginginkan kebaikan bagidirinyauntuk menghindari surat-suratan, pembicaraanmelalui telefon, serta perbuatansemacamnya demimenjaga agama dan kehormatan dirinya.

Syaikh Jibrin juga ditanya; Apa hukumnyakalauada seorang pemuda yang belum menikahmenelefon gadis yang juga belum menikah?Jawab beliau; Tidak boleh berbicara denganwanita asing (bukan mahram) denganpembicaraan yang boleh menimbulkan syahwat,seperti rayuan, atau mendayukan suara (baikmelalui telefon atau lainnya).

Sebagaimana firmanALLAH SWT;
Dan janganlah kalian melembutkansuara, sehingga berkeinginan orang-orangyangberpenyakit di dalam hatinya.(al-Ahzaab: 32).

Adapun kalau pembicaraan itu untuk sebuahkeperluan, maka hal itu tidak mengapaapabilaselamat daripada fitnah, akan tetapihanya sekadarkeperluan.Syubhat Dan Jawapan Yang SebenarnyaKeharaman bercouple lebih jelas darimatahari disiang hari. Namun begitu masih ada yangberusaha menolaknya walaupun dengandalil yangsangat rapuh, antaranya:

Tidak Boleh dikatakan semua carabercouple ituharam, kerana mungkin ada orang yangbercouplemengikut landasan Islam, tanpa melanggarsyariatJawabnya: Istilah bercouple berlandaskanIslamitu Cuma ada dalam khayalan, dan tidakpernahada wujudnya. Anggap sajalah mereka bolehmenghindari khalwat, menyentuh serta menutupaurat.

Tetapi tetap tidak akan bolehmenghindaridari saling memandang, atau salingmembayangkan kekasihnya dari masa ke semasa.Yang mana hal itu jelas haramberdasarkan dalilyang kukuh.Biasanya sebelum memasuki alam perkahwinan,perlu untuk mengenal terlebih dahulu calonpasangan hidupnya, fizikal, karaktor,yang manahal itu tidak akan boleh dilakukan tanpabercouple,kerana bagaimanapun juga kegagalan sebelum menikah akan jauh lebih ringan daripadakalauterjadi setelah menikah.

Jawabnya: Memang, mengenal fizikal dankaraktorcalon isteri mahupun suami merupakansatu halyang diperlukan sebelum memasuki alampernikahan, agar tidak ada penyesalan dikemudianhari. Namun, tujuan ini tidak bolehdigunakan untukmenghalalkan sesuatu yang telah sediaharamnya.

Ditambah lagi, bahawa orang yang sedangjatuhcinta akan berusaha bertanyakan segalayang baikdengan menutupi kekurangannya di hadapankekasihnya. Juga orang yang sedang jatuhcintaakan menjadi buta dan tuli terhadapperbuatankekasihnya, sehingga akan melihat semua yangdilakukannya adalah kebaikan tanpa cacat.Sebagaimana diriwayatkan dari AbuDarda; Cintamu pada sesuatu membuatmu butadan tuli.

Fenomena CoupleDalam situasi terkini,

fenomenapergaulan bebasdan pengabaian terhadap nilai-nilaimurni Islamberlaku pada tahap yang amat membimbangkan.Kebanyakan umat Islam kini tidak lagimenitikberatkan nilai-nilai dan adab-adab sopanyangdianjurkan oleh Islam melalui al-Qurandan sunnahrasul-NYA.

Mereka bukan setakatmengabaikannya dan menganggap perkara itutidak penting, bahkan merekamenganggapkannyasebagai satu perkara yang menyusahkanaktivitimereka yang menurutkan nafsu dan perasaansemata-mata itu. NauzubillahMarilah kita sama-sama menjauhi perkara yangseumpama itu dan mejauhi hal-hal yang telahdilarang (haram). Tegakkanlah yang benar dankatakanlah salah kepada yang batil.Janganlahberhujah untuk membenarkan perkara yang telah terang haramnya di sisi ALLAH.

No comments:

Related Posts with Thumbnails

DOWNLOAD BAHAN ILMIAH

حيا بالعربية

محادثة
@ يـَــا عـَــائِــشـَــة ُ، هـَـٰــذِهِ صـَــدِيـْــقـَــتـِــى خـَــدِيـْــجـَــة

@ Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.

& أ َهـْــلاً وَسـَــهـْــلاً، كـَــيـْــفَ حـَــالـُــكِ يـَــا خـَــدِيـْــجـَــة

& Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?

@ أ َنـَــا بـِــخـَــيـْــر ٍ اَلـْــحـَــمـْــدُ لـِــلـَّــه، وَمـَــا اسـْــمُــكِ؟

@ Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?

& إ ِسـْــمـِــى مـَــرْيـَــمُ بـِــنـْــت ُ الـْــحـَــاج ِ حـَــسـَــنْ

& Nama saya Maryam binti Haji Hasan.

@ مـَــا شـَــاءَ الله إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، أ َيـْــن َ تـَــسـْــكـُــنـِــيـْــن َ يـَــا مـَــرْيـَــمُ؟

@ Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?

& أ َسـْــكـُــن ُ فـِى رَقـْــم ِ ٤٨ مـِــنْ شـَــار ِع ِ مـِــيـْــلاَوَاتـِــىْ

& Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.

@ إ ِذ َن ْ بـَــيـْــتـُــكِ قــَــر ِيـْــبٌ مـِــنْ هـُــنـَــا

@ Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.

& أ َجـَــلْ، مـِــائَــتـَــان ِ وَخـَــمـْــسـُــوْن َ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا

& Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.

@ هـَــلْ تـَــسـْــمـَــحـِــيـْــن َ لـِــى بـِــز ِيـَــارَتـِــكِ يـَــا مـَــرْ يـَــمُ؟

@ Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?

& بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

& Dengan segala senang hati.

MARI BELAJAR BAHASA ARAB =)

BERSAMA MYKRK

ARAB MADINAH

ARAB INDO